Koło Halemba ma 20 lat Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
wtorek, 15 czerwca 2010 21:55

Uznanie przez Związek wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym pozyskało dla działalności koła proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej ks. Alojzego Brzezinę. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej. W kościelnych gablotach umieszczane były komunikaty koła. Więź koła z duszpasterzami parafii trwa nadal pomimo zmiany lokalu zebrań koła.

Działalność koła Związku Górnośląskiego została zapoczątkowana 15.06.1990r. zebraniem informacyjnym. Na drugim spotkaniu 29.06.1990r. w obecności ówczesnego prezesa związku prof. Andrzeja Klasika wyłonił się Zarząd Tymczasowy. Pismem z dnia 18.07.1990r. Wydział Spraw Obywtelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował o wpisaniu koła do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze walne zebranie odbyło się 1.10.1990r. Wybrany wówczas zarząd w tydzień później ukonstytuował się. Fakt ten umożliwił 8.11.1990r. nadania kołu przez centralę związku w Katowicach osobowości prawnej. Koło prowadziło od początku swojego istnienia wielopłaszczyznową działalność na rzecz lokalnego środowiska. Dużą frekwencją mieszkańców cieszyły się zwłaszcza organizowane przez koło spotkania z prezydentem i radnymi miasta. Duże zainteresowanie mieszkańców miały spotkania organizowane z Dyrektorem MPGK w Rudzie Śląskiej Mieczysławem Czupiałem, Prezesem Rudzkiej Spółki Węglowej mgr. Zbigniewem Baranowskim, Prezesem Elektrowni Halemba S.A. mgr. Piotrem Mateją, komendantem posterunku policji w Halembie Wiesławem Oleksiukiem, lekarzem Adamem Wieczorkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Wernerem Wesołym, Krzysztofem Goniwiechom. Warto również wspomnieć o spotkaniu z autorami monografii parafii Halemba: ks. Alojzym Brzeziną, Eugeniuszem Marszałkiem, Antonim Ratką i Antonim Steuerem. Osobistymi wspomnieniami podzieliła się pani Katarzyna Matejowa na temat: „Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbrickk, Śląsk oraz p. Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”,historii „Solidarności” w Halembie.

Związek Górnośląski w Halembie pamiętał o społeczności lokalnej organizując od 1990 roku wraz dyrekcją i młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 24, 25 i 26 wigilię dla osób samotnych z Halemby oraz Mikołaja dla dzieci niepełnosprawnych. Imprezy te mogły odbywać się dzięki sponsorom ( głównie Elektrowni Halemba), którym należy dziękować.

Koło Halembskie stało się mecenasem przedsięwzięć inwestycyjnych dzielnicy. Między innymi z inspiracji p. Krzysztofa Biegańskiego i Jana Surmy na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 24 przekazana została kwota 5 mln. starych złotych. Środki na ten cel uzyskano z przeprowadzonych pod egidą koła zawodów sportowych towarzyszących obchodom 70 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego 2 maja 1991 roku.Stan budynku byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego oraz brak Domu Kultury w Halembie bulwersował nas i mieszkańców.Zorganizowaliśmy debatę publiczną na temat potrzeby istnienia Domu Kultury ,godzi się przypomnieć iż spółdzielnia mieszkaniowa przekazała budynek bezpłatnie Miastu Ruda Śląska celem wznowienia po remoncie budynku działalności kulturalnej. Stało się to dzięki naszym działaniom i poparciu halembian .Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w celu opracowania koncepcji funkcjonowania przyszłego Domu Kultury.

Zorganizowaliśmy konferencje popularno-naukową poświęconą styczniowej tragedii walk frontowych 1945roku w Halembie. Wnioskiem końcowym było uczenie pomnikiem poświęconym ofiarom tej tragedii,który zrealizowaliśmy w dniu 25 października 2008 roku organizując uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci mieszkańców Halemby ofiar wojen i represji. Na Tablicy jest 283 nazwiska ofiar.

Na uwagę zasługuje działalność kulturalno-oświatowa koła. Była ona realizowana dzięki odczytom na tematy związane z historią Rudy Śląskiej, dzieje przemysłu, sportu, pielgrzymek, biografistyki wygłaszane przez Henryka Buszmana, ks. dr Jana Góreckiego, mgr Antoniego Steuera, inż. Oswalda Golasza, Aleksandra Leszczyny,Jana Żydka.Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd kolo Halemba podjął 6 października 2009 roku uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.Wizerunkiem odznaki jest otwarta książka z napisem „Pszociel Śląskiej Godki”, w której jedna strona jest żółta, a druga niebieska. Pierwsze odznaki zostały wręczone 23 lutego 2010 roku a uhonorowano 12 osób.

Do tradycji należą przed i powyborcze spotkania z kandydatami do Sejmu i radnymi. W halembskiej szkole gościliśmy miedzy innymi Annę Knysok, Andrzeja Stanie, Edmunda Srokę, Mirosława Sekułę, Jerzego Wuttkę. Daliśmy też możność zaprezentowania poglądów liderom innych ugrupowań politycznym: Ditmarowi Brehmerwi i Kazimierzowi Świtoniowi. Koncepcja współpracy międzyorganizacyjnej zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej nie straciło dotąd na aktualności.

Dla członków koła były organizowane różne imprezy między innymi: Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, wycieczki do Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, kopalni zabytkowej „Luiza” w Zabrzu, do Piekar Śląskich, Czechowic, Zielonej i na Górę św. Anny.

Z inicjatywy prezesa kola Adama Wieczorka oraz członka zarządu Zygmunta Żymełki podjęli inicjatywę dotarcia do młodzieży. W tym celu odwiedzili Liceum Ogólnokształcące w Wirku i Kochłowicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Halembie. W krótkich spotkaniach w czasie długiej przerwy przedstawili program i cele związku górnośląskiego oraz zaprosili młodzież na spotkanie z członkami koła w Halembie. Zainteresowanie młodzieży było duże, ale na spotkanie z członkami udział młodzieży był nikły. I po pewnym czasie młodzież nie kontynuowała kontaktów z związkiem.

Związek popierał inicjatywy innych m.in. Pani Weroniki Szołtysek o utworzenie w dzielnicy kółka regionalnego „Halembioki”. Koło udzieliło pomocy rzeczowej przy wydawaniu gazetki pt.”Szkolny Dzwonek” oraz przy organizacji konkursu wiedzy historycznej o mieście Ruda Śląska.

Kołu przyświecało hasło „Budujemy wspólnie naszą małą ojczyznę poprzez uczciwość, pracowitość, fachowość, odpowiedzialność oraz rozwój dzielnicy i miasta”. Pod tym hasłem wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej, Towarzystwem Przyjaciół Rudy Śląskiej, Rudzkim Kontem Pomocy oraz Śląską Regionalną Izbą Gospodarczą kolo utworzyło listę nr 3 tzn „Krainę Rudzką” w okręgu nr 6. W wyborach komunalnych z 1994r radnymi zostali członkowie koła panowie Krzysztof Biegański i Marian Dąbrowski . W wyborach samorządowych 1998 roku koło wraz z „Krainą Rudzką” oraz „AWS” stworzyło wspólną listę wyborczą w mieście. W okręgu nr 5 w Halembie radnymi zostali członkowie Marian Dąbrowski i Kazimierz Myszur. Obecnie radnymi są członkowie koła Jan Mucha i Witold Hanke.

Dwudziestoletnia działalność koła bogata w wiele inicjatyw społecznych i dokonań doprowadziła do powstania grona osób wywodzących się z starej i nowej Halemby oraz Kłodnicy i Starej Kuźni, którym bliskie są przeszłe, dzisiejsze oraz przyszłe losy dzielnicy. Pewne formy działalności interesowały nie tylko członków. Znalazły one żywy oddźwięk wśród ogółu społeczeństwa dzielnicy. Koło realizuje więc statutowe cele, do których zostało powołane. Z początkiem roku 2010 koło uruchomiło własną stronę internetową o adresie www.zghalemba.pl ,która pomoże w lepszym funkcjonowaniu koła.

W 2009 roku na spotkaniu  Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny członkowie naszego koła Pani Leokadia Wieczorek i Pan Bronisław Wątroba otrzymali Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego. Prezes koła Adam Wieczorek w grudniowych uroczystościach „Dziękujemy Organizacją Pozarządowym” został wyróżniony  w kategorii Lider. Wyróżnienia te świadczą iż jesteśmy docenianą organizacją w mieście i spełniamy się w służeniu dla dobra wspólnego.

Nasze działalność została zauważona ,gdyż media pisały o nas i TV-Sfera relacjonowała nasze uroczystości.

W czerwcu 2009r Związek Górnośląski uzyskał status organizacji pożytku publicznego,dzięki temu możliwości działania Związku  wzrosną.

W historii koła prezesami byli:Krzysztof Biegański, Ludwik Poloczek, Adam Wieczorek.

 

Poloczek Ludwik

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 26 czerwca 2010 22:46