30 lat koła Halemba Związku Górnośląskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 czerwca 2020 09:31

 

 

30 lat koła Halemba

Związku Górnośląskiego


 

Jubileusz 30 lecia Koła Halemba Związku Górnośląskiego przypada w okresie ogłoszonym

przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku

z panującym wirusem SARS- CoV- 2. Dlatego świętowanie naszego jubileuszu jest obecnie

niemożliwe.

Z inicjatywy członka naszego Koła, kolegi Bronisława Wątroby została wydana seria

znaczków przedstawiająca kościół Matki Bożej Różańcowej w Halembie, przy którym powstało

nasze Koło w dniu 15 czerwca 1990 roku i tu była jego pierwsza siedziba.

Pragnę podziękować wszystkim naszym członkom i sympatykom za 30 lat uczestnictwa

i wspierania naszego Koła w pracy związkowej na rzecz naszego miasta i dzielnicy. Dziękuję za

inicjatywy społeczne, organizowane konkursy , wieczornice, konferencje , a przez trzydzieści lat

było tego wiele. Dziękuję Proboszczom naszej parafii, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Uczniom,

Radnym, wszystkim Instytucjom i Organizacjom działającym w Halembie i Rudzie Śląskiej ,

a szczególnie Członkom Koła i Mieszkańcom Halemby za wsparcie, pomoc finansową, ciepłe

słowa i życzliwość. Pamiętamy także o wszystkich Członkach Związku Górnośląskiego, którzy już

odeszli i nie ma Ich dzisiaj z nami – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.

Szczęść Boże

Prezes koła Halemba

Adam Wieczorek


Uznanie przez Związek wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym pozyskało dla działalności koła proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej ks. Alojzego Brzezinę. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej. W kościelnych gablotach umieszczane były komunikaty koła. Więź koła z duszpasterzami parafii trwa nadal pomimo zmiany lokalu zebrań koła.

Działalność koła Związku Górnośląskiego została zapoczątkowana 15.06.1990r. zebraniem informacyjnym. Na drugim spotkaniu 29.06.1990r. w obecności ówczesnego prezesa związku prof. Andrzeja Klasika wyłonił się Zarząd Tymczasowy. Pismem z dnia 18.07.1990r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował o wpisaniu koła do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze walne zebranie odbyło się 1.10.1990r. Wybrany wówczas zarząd w tydzień później ukonstytuował się. Fakt ten umożliwił 8.11.1990r. nadania kołu przez centralę związku w Katowicach osobowości prawnej. Koło prowadziło od początku swojego istnienia wielopłaszczyznową działalność na rzecz lokalnego środowiska. Dużą frekwencją mieszkańców cieszyły się zwłaszcza organizowane przez koło spotkania z prezydentem i radnymi miasta. Duże zainteresowanie mieszkańców miały spotkania organizowane z Dyrektorem MPGK w Rudzie Śląskiej Mieczysławem Czupiałem, Prezesem Rudzkiej Spółki Węglowej mgr. Zbigniewem Baranowskim, Prezesem Elektrowni Halemba S.A. mgr. Piotrem Mateją, komendantem posterunku policji w Halembie Wiesławem Oleksiukiem, lekarzem Adamem Wieczorkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Wernerem Wesołym, Krzysztofem Goniwiecha. Warto również wspomnieć o spotkaniu z autorami monografii parafii Halemba: ks. Alojzym Brzeziną, Eugeniuszem Marszałkiem, Antonim Ratką i Antonim Steuerem. Osobistymi wspomnieniami podzieliła się pani Katarzyna Mateja na temat: „Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbrickk, Śląsk oraz p. Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”,historii „Solidarności” w Halembie.

 

 

Związek Górnośląski w Halembie pamiętał o społeczności lokalnej organizując od 1990 roku wraz dyrekcją i młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 24, 25 i 26 wigilię dla osób samotnych z Halemby oraz Mikołaja dla dzieci niepełnosprawnych. Imprezy te mogły odbywać się dzięki sponsorom ( głównie Elektrowni Halemba), którym należy dziękować.

Koło Halembskie stało się mecenasem przedsięwzięć inwestycyjnych dzielnicy. Między innymi z inspiracji p. Krzysztofa Biegańskiego i Jana Surmy na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 24 przekazana została kwota 5 mln. starych złotych. Środki na ten cel uzyskano z przeprowadzonych pod egidą koła zawodów sportowych towarzyszących obchodom 70 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego 2 maja 1991 roku. Stan budynku byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego oraz brak Domu Kultury w Halembie bulwersował nas i mieszkańców. Zorganizowaliśmy debatę publiczną na temat potrzeby istnienia Domu Kultury ,godzi się przypomnieć iż spółdzielnia mieszkaniowa przekazała budynek bezpłatnie Miastu Ruda Śląska celem wznowienia po remoncie budynku działalności kulturalnej. Stało się to dzięki naszym działaniom i poparciu halembian .Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w celu opracowania koncepcji funkcjonowania przyszłego Domu Kultury.

Zorganizowaliśmy konferencje popularno-naukową poświęconą styczniowej tragedii walk frontowych 1945roku w Halembie. Wnioskiem końcowym było uczenie pomnikiem poświęconym ofiarom tej tragedii,który zrealizowaliśmy w dniu 25 października 2008 roku organizując uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci mieszkańców Halemby ofiar wojen i represji. Na Tablicy jest 283 nazwiska ofiar.

Na uwagę zasługuje działalność kulturalno-oświatowa koła. Była ona realizowana dzięki odczytom na tematy związane z historią Rudy Śląskiej, dzieje przemysłu, sportu, pielgrzymek, biografistyki wygłaszane przez Henryka Buszmana, ks. dr Jana Góreckiego, mgr Antoniego Steuera, inż. Oswalda Golasza, Aleksandra Leszczyny,Jana Żydka, Henryk Fic, Jerzy Ciurlok, Mariusz Dmetrecki, Rafał Wawrzynek, dr. Dorota Świtała Trybek, ks. Marcin Brzóska.

Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd kolo Halemba podjął 6 października 2009 roku uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.Wizerunkiem odznaki jest otwarta książka z napisem „Pszociel Śląskiej Godki”, w której jedna strona jest żółta, a druga niebieska. Pierwsze odznaki zostały wręczone 23 lutego 2010 roku a uhonorowano 12 osób. Od 10 lat organizujemy wspólnie z Szkołą Podstawową nr 40 (kiedyś z Gimnazjum nr.5) konkursy recytatorski w śląskiej mowie dla uczniów szkół podstawowych.

Do tradycji należą przed i powyborcze spotkania z kandydatami do Sejmu i radnymi. Gościliśmy miedzy innymi posłów RP Annę Knysok, Danutę Pietraszewską, Grzegorza Tobiszowski, Edmunda Srokę, Mirosława Sekułę, Jerzego Wuttkę. Daliśmy też możność zaprezentowania poglądów liderom innych ugrupowań politycznym: Ditmarowi Brehmerwi i Kazimierzowi Świtoniowi . Koncepcja współpracy międzyorganizacyjnej zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej nie straciło dotąd na aktualności.

Dla członków koła były organizowane różne imprezy między innymi: Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, wycieczki do Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, kopalni zabytkowej „Luiza” w Zabrzu, do Piekar Śląskich, Czechowic, Zielonej i na Górę św. Anny.

Z inicjatywy prezesa kola Adama Wieczorka oraz członka zarządu Zygmunta Żymełki podjęli inicjatywę dotarcia do młodzieży. W tym celu odwiedzili Liceum Ogólnokształcące w Wirku i Kochłowicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Halembie. W krótkich spotkaniach w czasie długiej przerwy przedstawili program i cele związku górnośląskiego oraz zaprosili młodzież na spotkanie z członkami koła w Halembie. Zainteresowanie młodzieży było duże, ale na spotkanie z członkami udział młodzieży był nikły. I po pewnym czasie młodzież nie kontynuowała kontaktów z związkiem. Związek popierał inicjatywy innych m.in. Pani Weroniki Szołtysek o utworzenie w dzielnicy kółka regionalnego „Halembioki”. Koło udzieliło pomocy rzeczowej przy wydawaniu gazetki pt.”Szkolny Dzwonek” oraz przy organizacji konkursu wiedzy historycznej o mieście Ruda Śląska.

Kołu przyświecało hasło „Budujemy wspólnie naszą małą ojczyznę poprzez uczciwość, pracowitość, fachowość, odpowiedzialność oraz rozwój dzielnicy i miasta”. Pod tym hasłem wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej, Towarzystwem Przyjaciół Rudy Śląskiej, Rudzkim Kontem Pomocy oraz Śląską Regionalną Izbą Gospodarczą kolo utworzyło listę nr 3 tzn „Krainę Rudzką” w okręgu nr 6. W wyborach komunalnych z 1994r radnymi zostali członkowie koła panowie Krzysztof Biegański i Marian Dąbrowski . W wyborach samorządowych 1998 roku koło wraz z „Krainą Rudzką” oraz „AWS” stworzyło wspólną listę wyborczą w mieście. W okręgu nr 5 w Halembie radnymi zostali członkowie Marian Dąbrowski i Kazimierz Myszur.

Trzydziestoletnia działalność koła bogata w wiele inicjatyw społecznych i dokonań doprowadziła do powstania grona osób wywodzących się z starej i nowej Halemby oraz Kłodnicy i Starej Kuźni, którym bliskie są przeszłe, dzisiejsze oraz przyszłe losy dzielnicy. Pewne formy działalności interesowały nie tylko członków. Znalazły one żywy oddźwięk wśród ogółu społeczeństwa dzielnicy. Koło realizuje więc statutowe cele, do których zostało powołane. Z początkiem roku 2010 koło uruchomiło własną stronę internetową o adresie www.zghalemba.pl ,która pomoże w lepszym funkcjonowaniu koła.

W styczniu 2014 r ukazała się publikacja internetowa pt.”Mały leksykon halembski”. To w krótkich hasłach ułożonych w porządku alfabetycznym gromadzona a dotąd rozproszona po różnych opracowaniach i źródłach wiedza dotycząca Halemby, Kłodnicy i Starej Kuźnicy. Autorem całego zestawu haseł jest dr Antoni Steuer a współczesnych zdjęć Marian Goleśny.

W 2009 roku na spotkaniu  Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny członkowie naszego koła Pani Leokadia Wieczorek i Pan Bronisław Wątroba otrzymali Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego. Prezes koła Adam Wieczorek w grudniowych uroczystościach „Dziękujemy Organizacją Pozarządowym” został wyróżniony  w kategorii Lider. Wyróżnienia te świadczą iż jesteśmy docenianą organizacją w mieście i spełniamy się w służeniu dla dobra wspólnego. Uczestniczymy w Jarmarkach Samorządowych organizowanych przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

Z inicjatywa parafian przy udziela naszych członków Eugeniusza Marszałka,Stanisława Kiermesa i Alfreda Gilnera zostały sprowadzone relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła Matki Boskiej Różańcowej. Uroczystości odbyły się w 34 rocznicę pacyfikacji kop. Halemba.

Przypadające w 2019r 100 rocznica I Powstania Ślaskiego uczciliśmy poprzez wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i śląskich przez mieszkańców Halemby i członków Związku z Rudy Śląskiej z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr. 24 im.Powstańców Śląskich.Młodzież szkolna przygotowała oprawę muzyczną do wspólnego śpiewania,a uczestnicy dostali śpiewniki z repertuarem pieśni.Mieszkańcy Halemby nie zawiedli i sporo ich uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Rada Miasta Ruda Śląska nadała tytuł "Zasłużony dla miasta Ruda Śląska". Z rekomendacji naszego koła został on przyznany Markowi Wacławowi Judyckiemu (2013r) oraz Eugeniuszowi Marszałek (2018r) a Tytułem Honorowy Obywatel Rudy Śląskiej Pani Katarzyna Mateja (2008r).

Kapituła Nagrody Korfantego pozytywnie ustosunkowała się do naszej propozycji uhonorowania ks. Januarego Liberskiego (2012r) i Stanisława Trefonia (2016r)

Pod patronatem Związku Górnośląskiego Koło Halemba odbyły się w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy,Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i Parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu Waldemara Wiśniewskiego.

 

Nasze działalność została zauważona ,gdyż media pisały o nas i TV-Sfera relacjonowała nasze uroczystości.

 

W historii koła prezesami byli:Krzysztof Biegański, Ludwik Poloczek, Adam Wieczorek.

 

Zdjęcia - pamiątki i dokumenty tutaj

Zdjęcia - prelekcje spotkania tutaj

Zdjęcia - uroczystości tutaj

Autorami zdjęć są:

Bożena Tomasik, Jolanta Słowik, Tomasz Potoczek, Marian Goleśny, Bronisław Wątroba,Tadeusz Czerniawski, Alfred Gilner, Sylwester Pilich, Grzegorz Wieczorek, Ludwik Poloczek


Poprawiony: niedziela, 14 czerwca 2020 20:35